O Nas    /    Wsparcie    /    Kontakt    /    Moje konto    /    

VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP VPNonline.pl – Polski VPN - Szybki i Bezpieczny VPN, zmiana adresu IP

Konfiguracja klienta OpenVPN – Router Tomato

Konfiguracja klienta OpenVPN – Router Tomato

schemat

Aby rozpocząć konfigurację, przejdź do zakładki "VPN Tunneling" (1)

schemat

Następnie wybierz "OpenVPN Client" (2)

Zaznacz zakładkę "Basic" (3) i uzupełnij następujące pola:

(4) Start with WAN - zaznacz, aby VPN uruchamiał sie po każdym restarcie routera

(5) Interface Type - wybierz: TUN

(6) Protocol - wybierz: TCP

(7) Server Address - Wpisz nazwę jednego z serwerów VPNonline

(8) Port - wpisz: 993 lub 443 w zależności od wybranego serwera VPN

Listę dostępnych serwerów VPN znajdziesz w panelu klienta: https://portal.vpnonline.pl

(9) Username/Password Authentication - zaznacz autoryzację przy użyciu loginu i hasła

(10) Username: - wpisz swój login

(11) Password: - wpisz swoje hasło

(12) Username Authen. Only - zaznacz opcję autoryzacji tylko przez login i hasło

(13) Create NAT in tunnel - zaznacz opcję, aby router tworzył NAT dla ruchu VPN

Po wprowadzeniu wymaganych danych zapisz zmiany "Save"

schemat

Przejdź do zakładki "Advanced" (14) i zaznacz "Redirect Internet traffic" (15)

Po wprowadzeniu wymaganych danych zapisz zmiany "Save"

schemat

Przejdź do zakładki "Keys" (16), skopiuj i wklej certyfikat CA VPNonline (17)

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDdTCCAl2gAwIBAgILBAAAAAABFUtaw5QwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwVzELMAkG
A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv
b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw05ODA5MDExMjAw
MDBaFw0yODAxMjgxMjAwMDBaMFcxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i
YWxTaWduIG52LXNhMRAwDgYDVQQLEwdSb290IENBMRswGQYDVQQDExJHbG9iYWxT
aWduIFJvb3QgQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaDuaZ
jc6j40+Kfvvxi4Mla+pIH/EqsLmVEQS98GPR4mdmzxzdzxtIK+6NiY6arymAZavp
xy0Sy6scTHAHoT0KMM0VjU/43dSMUBUc71DuxC73/OlS8pF94G3VNTCOXkNz8kHp
1Wrjsok6Vjk4bwY8iGlbKk3Fp1S4bInMm/k8yuX9ifUSPJJ4ltbcdG6TRGHRjcdG
snUOhugZitVtbNV4FpWi6cgKOOvyJBNPc1STE4U6G7weNLWLBYy5d4ux2x8gkasJ
U26Qzns3dLlwR5EiUWMWea6xrkEmCMgZK9FGqkjWZCrXgzT/LCrBbBlDSgeF59N8
9iFo7+ryUp9/k5DPAgMBAAGjQjBAMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8E
BTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBRge2YaRQ2XyolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0B
AQUFAAOCAQEA1nPnfE920I2/7LqivjTFKDK1fPxsnCwrvQmeU79rXqoRSLblCKOz
yj1hTdNGCbM+w6DjY1Ub8rrvrTnhQ7k4o+YviiY776BQVvnGCv04zcQLcFGUl5gE
38NflNUVyRRBnMRddWQVDf9VMOyGj/8N7yy5Y0b2qvzfvGn9LhJIZJrglfCm7ymP
AbEVtQwdpf5pLGkkeB6zpxxxYu7KyJesF12KwvhHhm4qxFYxldBniYUr+WymXUad
DKqC5JlR3XC321Y9YeRq4VzW9v493kHMB65jUr9TU/Qr6cf9tveCX4XSQRjbgbME
HMUfpIBvFSDJ3gyICh3WZlXi/EjJKSZp4A==
-----END CERTIFICATE-----
 
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIETTCCAzWgAwIBAgILBAAAAAABRE7wNjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwVzELMAkG
A1UEBhMCQkUxGTAXBgNVBAoTEEdsb2JhbFNpZ24gbnYtc2ExEDAOBgNVBAsTB1Jv
b3QgQ0ExGzAZBgNVBAMTEkdsb2JhbFNpZ24gUm9vdCBDQTAeFw0xNDAyMjAxMDAw
MDBaFw0yNDAyMjAxMDAwMDBaMEwxCzAJBgNVBAYTAkJFMRkwFwYDVQQKExBHbG9i
YWxTaWduIG52LXNhMSIwIAYDVQQDExlBbHBoYVNTTCBDQSAtIFNIQTI1NiAtIEcy
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA2gHs5OxzYPt+j2q3xhfj
kmQy1KwA2aIPue3ua4qGypJn2XTXXUcCPI9A1p5tFM3D2ik5pw8FCmiiZhoexLKL
dljlq10dj0CzOYvvHoN9ItDjqQAu7FPPYhmFRChMwCfLew7sEGQAEKQFzKByvkFs
MVtI5LHsuSPrVU3QfWJKpbSlpFmFxSWRpv6mCZ8GEG2PgQxkQF5zAJrgLmWYVBAA
cJjI4e00X9icxw3A1iNZRfz+VXqG7pRgIvGu0eZVRvaZxRsIdF+ssGSEj4k4HKGn
kCFPAm694GFn1PhChw8K98kEbSqpL+9Cpd/do1PbmB6B+Zpye1reTz5/olig4het
ZwIDAQABo4IBIzCCAR8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwHQYDVR0OBBYEFPXN1TwIUPlqTzq3l9pWg+Zp0mj3MEUGA1UdIAQ+MDwwOgYE
VR0gADAyMDAGCCsGAQUFBwIBFiRodHRwczovL3d3dy5hbHBoYXNzbC5jb20vcmVw
b3NpdG9yeS8wMwYDVR0fBCwwKjAooCagJIYiaHR0cDovL2NybC5nbG9iYWxzaWdu
Lm5ldC9yb290LmNybDA9BggrBgEFBQcBAQQxMC8wLQYIKwYBBQUHMAGGIWh0dHA6
Ly9vY3NwLmdsb2JhbHNpZ24uY29tL3Jvb3RyMTAfBgNVHSMEGDAWgBRge2YaRQ2X
yolQL30EzTSo//z9SzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAYEBoFkfnFo3bXKFWKsv0
XJuwHqJL9csCP/gLofKnQtS3TOvjZoDzJUN4LhsXVgdSGMvRqOzm+3M+pGKMgLTS
xRJzo9P6Aji+Yz2EuJnB8br3n8NA0VgYU8Fi3a8YQn80TsVD1XGwMADH45CuP1eG
l87qDBKOInDjZqdUfy4oy9RU0LMeYmcI+Sfhy+NmuCQbiWqJRGXy2UzSWByMTsCV
odTvZy84IOgu/5ZR8LrYPZJwR2UcnnNytGAMXOLRc3bgr07i5TelRS+KIz6HxzDm
MTh89N1SyvNTBCVXVmaU6Avu5gMUTu79bZRknl7OedSyps9AsUSoPocZXun4IRZZ
Uw==
-----END CERTIFICATE-----

Po wprowadzeniu wymaganych danych zapisz zmiany "Save"

schemat

Przejdź do zakładki "Routing Policy"

Po zestawieniu połączenia VPN, domyslnie cały ruch do Internetu przechodzi przez tunel VPN

Jeżeli potrzebujesz aby tylko jedno lub kilka urządzeń wychodziło do Internetu przez tunel VPN, a pozostałe urządzenia lokalnym łączem, zaznacz pole "Redirect through VPN" (19) i wpisz ich adresy IP (np. 192.168.1.10)

Po wprowadzeniu wymaganych danych zapisz zmiany "Save"

schemat

Przejdź do zakładki "Status" (20) i uruchom usługę OpenVPN "Start Now" (21)

Po poprawnym zestawieniu połączenia VPN powinieneś zobaczyć rosnące statystyki połączenia.

schemat

Jeżeli występuje problem z połączeniem, sprawdź ustawienia klienta OpenVPN, wprowadzony login i hasło oraz poprawność certyfikatu „CA VPNonline”